ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

„Българска училищна индустрия“ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.089-4264-C01На 12.08.2021 г. между „Българска училищна индустрия“ ООД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.089-4264-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране, при 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Общата цел на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Отпуснатата по проекта на „Българска училищна индустрия“ ООД безвъзмездна финансова помощ, цели покриването на оперативни разходи на дружеството, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.