ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

„Българска училищна индустрия“ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.073-10925На 25.01.2021 г. между „Българска училищна индустрия“ ООД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.073-10925 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране, при 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

Общата цел на проекта е свързана с осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Отпуснатата по проекта на „Българска училищна индустрия“ ООД безвъзмездна финансова помощ, цели покриването на оперативни разходи на дружеството, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.